För aktörer inom järnväg

Vår bullerskärm ger möjligheten att sänka ljudnivån för boende längs järnvägen utan att dessa märker något ingrepp i boendemiljön. Detta eftersom vår låga bullerskärm placeras väldigt nära tåget. Placeringen nära tåget ger effekten att skärmen ger en sänkning med ljudnivån på 5-11 dB (beroende på tågtyp) trots en höjd på endast 73 centimeter över rälsöverkant.

Kostnaden kan för en låg bullerskärm som Soundblock bli upp till tre gånger mindre än traditionella höga skärmar både gällande inköp/anläggning/montering och underhåll under en 50 årsperiod.

Den aktör som står för underhållskostnader gällande järnväg vill ha en så underhållsfri lösning som möjligt. En låg skärm, placerad på banvallen och på båda sidor om spåret medför vissa extra kostnader kopplat till underhåll. Sådana kostnader kan vara extra rutiner, snöröjning och slipersbyten. I jämförelse med underhållskostnaden för höga skärmar är fortfarande totalkostnaden för Soundblock flera gånger mindre över en 50 årsperiod då själva skärmen är underhållsfri. För att hjälpa projektören att se totalkostnaden för Soundblock i ett specifikt projekt har vi samlat erfarenhet ifrån detta längre ner på sidan under rubriken Projektering.

Gällande säkerhetsfrågor finns vid utrymning av spår utrymningsdörrar. För en effektiv evakuering av tåg utgör överdelen på Soundblock en plattform. Utöver detta finns ofta specifika rutiner för sträckor med låga skärmar på båda sidor om spåret.

 

Funktion

Bullerskärmen Soundblock nyttjar det ”fria rummet” uppe på banvallen, därför bekämpas bullret redan vid källan. Stommen som är av fiberarmerad betong stoppar effektivt ljudvågen. Absorbenten ger dels fördelar med kanaldämpning och kammardämpning, dels att man slipper problem med reflexer. Skärmen ger en dämpning på upp till 11 dB.

• Kanaldämpning
Eftersom hålrummets avstånd mellan tågsida och Soundblock är litet, bildas en spaltformad kanal där ljudet gång på gång reflekteras mot tågsidan och absorberas av det ljudabsorberande material som Soundblockskärmen innehåller. Upprepade reflexer kan för höga skärmar utan ljudabsorbent på större avstånd från spåret (t ex 4 meter) tvärtom bli
förödande för dämpningen.

• Kammardämpning:
Genom att bullerskärmen Soundblock står så nära spåret och har en ljudabsorberande insida, bildas en ljuddämpande kammare i boggirummet. (Soundblock ”sluter” och ”dämpar” boggirummet). Ljudet ”fastnar” (stängs in) delvis under tåget och absorberas i Soundblockskärmen och i spårballasten.

Säkerhet

Till Soundblock finns möjligheten att använda dörrar, fotsteg eller stegar med önskvärt mellanrum samt att översta delen av Soundblock är utformad för att underlätta utrymning från stillastående tåg.

ENKEL GRUNDLÄGGNING OCH MONTERING

STEG 1

1. Gräv bort 20 centimeter ur banvallen.
2. Placera ut fiberduk. (eventuellt cellplast)
3. Fyll på med krossmaterial

STEG 3

5. Montera tätlist och lyft Soundblock på plats

STEG 2

4. Gör en jämn packad yta.

STEG 4

6. Kontrollera distans från spår.
7. Färdig

Grundläggningsexempel

Element skall grundläggas 270 mm under RÖK. Fiberduk placeras 200 mm under bottenplattan på Soundblock och fylls på med krossmaterial som packas och avjämnas.

Placering på banvall (Soundblock 250)

1700 mm från spårmitt, tillägg för kurvspår i enlighet med BVF.

Montering

Monteringslyft sker med ok som krokar i två påskruvade öglor och kompletteras med ett balanseringslyft i hyllan. (Öglorna skruvas på plats samt avlägsnas vid monteringstillfället). Soundblock placeras efter varandra på banvallen. De kräver ingen förankring varken i underlaget eller nästföljande block utan Soundblock står stabilt på grund av vikten. Mellan blocken finns en tätningslist som monteras dit innan utsättningen. Det går även att plocka bort block mitt i raden.

TILLVERKNING

Soundblock tillverkas i fiberarmerad betong. Dels för att ytterligare förbättra möjligheterna till anpassning, dels för att helt undvika att använda elektriskt ledande material i Soundblock elementen.

Olika uppställningsalternativ

Nedan visas olika uppställningsalternativ för Soundblock i förhållande till hur omgivningen ser ut:

1. Ett enkelblock när bebyggelsen ligger i höjd eller lågt i förhållande till spåret. Finns bebyggelser på samma sätt även på motsvarande sida om spåret sätts ett enkelblock även där.

2. Två Soundblock när bebyggelsen ligger högt i förhållande till spåret.

3. Ett enkelblock på var sida samt mittskärm/mittskärmar, när bebyggelse finns högt i förhållande till spåret samt på båda sidor.

Projektering

Eftersom Soundblock har lågt totalpris, inte skymmer sikten samt har en effektiv bullerdämpande effekt skulle inga andra skärmar användas i världen om det inte fanns olika förutsättningar som påverkar valet av bullerskärm. Det jag kan göra och anstränger mig för att göra, är att hjälpa den som ska göra en bullerdämpande åtgärd att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna se om en låg bullerskärm är det bästa alternativet på en specifik sträcka.

Nicklas Erlandsson
Sales Manager
0708-321 680

Frågeställningar inför valet att använda en låg bullerskärm

Sammanfattning

1. Akustiska krav – beräkningsunderlag finns för olika tågtyper
2. Beräkning av anläggningskostnaden för Soundblock (t ex behöver banvallen breddas, tillgänglighet till spårområdet)
3. Beräkning av övriga kostnader under t ex en 50-årsperiod (t ex banarbete där blocken behöver lyftas åt sidan, rutiner för snöröjning, extra rutiner. Dessa beräkningar behövs oftast bara när låga skärmar finns på båda sidor om spåret, då Soundblock i sig är underhållsfria).

Punkterna utvecklas mer ingående nedan;

1. Först måste vi självklart se så att Soundblock klarar de akustiska kraven på berörd sträcka. Att akustiskt bedöma låga skärmar har alltid varit ett stort problem. Därför har vi i samarbete med Tyréns AB utvecklat ett underlag för att enkelt kunna bedöma detta. Underlaget kan beställas på Nicklas@zblocnorden.se  Vi kan även i samarbete med något av akustikbolagen göra en första grundläggande beräkning för att se att möjligheten finns. Soundblock ger en stabil dämpning på 5-7 dB (beroende på tågtyper) oavsett var mottagaren placeras. Beroende på tågtyp kan en dämpning på 10-11 dB uppnås på vissa sträckor. Intressant kan vara att jämföra vilken höjd en traditionell hög skärm nedanför banvallen måste ha på en specifik sträcka jämfört med en spårnära skärm på 73 cm över rälsöverkant.

2. När vi vet att det akustiskt går att använda en låg skärm är nästa steg att se över anläggningskostnaden. Vi har en hel del erfarenhet och hjälper er gärna. Frågorna är t ex om banvallen behöver breddas, hur tillgängligheten till spåret är samt hur länge man kan arbeta på spåret vid varje monteringstillfälle. Vi tar gärna emot bilder ifrån aktuell plats samt ritningar för att identifiera eventuella anpassningar som måste göras. Anpassningar kan vara att kabelrännan måste placeras i Soundblock eller att vissa block behöver ändras i gjutningen för att passa redan befintliga installationer på banvallen.

3. Sist måste underhållskostnaderna under relevant tidsperiod tas i beaktande. Det smidiga med Soundblock i detta sammanhang är att de alltid går enkelt att lyfta bort, dock är det förenat med en kostnad på cirka 2000 kronor per meter för borttagande och tillbakasättande (beroende på tillgängligheten på platsen). När Soundblock finns på båda sidor om spåret, kan det bli problem vid till exempel ballastrening och slipersbyten. De åtgärder där Soundblock behöver lyftas bort sker oftast med många års mellanrum (30-40 år) och det kan vara bra att redan nu se ifall vissa underhållsåtgärder kan utföras i samband med anläggandet av skärmar, så att de inte sker ett stort järnvägsunderhåll redan efter 5-10 år på platsen. Mer återkommande underhållsåtgärder som användning av makadamplog påverkar inte underhållskostnaderna nämnvärt. Möjligtvis får man ta det lite försiktigare. Förutsättningarna är exakt samma som vid plattformar (samma avstånd och höjd). För snöröjning rekommenderas att man i upphandlingen av entreprenören upphandlar en leverantör som har tillgång till en spårgående snöslunga. Det blir också rättvist för entreprenören om det i upphandlingsunderlaget finns beskrivet hur snöröjningen vid låga skärmar ska ske. Att ta fram rutiner för snöröjning, samt t ex säkerhetsrutiner medför självklart kostnader i form av extra tid (jämfört med att använda traditionella skärmar). Dock finns en hel del erfarenhet runt detta. Specialtransporter är också något som påverkas av att bullerskärmen placeras på banvallen. Man kan enkelt säga att kommer man fram vid en plattform kommer man fram vid Soundblock. Är det en sträcka med mycket specialtransporter är sannolikt inte en låg spårnära skärm en kostnadseffektiv lösning. Tillgängligheten till spåret kan också ändras, men likt en traditionell skärm där man måste ta sig in på spåret genom öppningar, har också Soundblock dörrar med jämna mellanrum.

För mer utförlig information och hjälp med underlag, kontakta Nicklas Erlandsson på 0708-321 680 nicklas@zblocnorden.se

Referenser

Här nedan kan du se ett axplock av referenssträckor

Z-bloc Norden AB har sedan 1999 levererat spårnära bullerskärmar till följande platser: Karlstad, Karlskrona, 
Kramfors
, Gustavsvik, 
Bollstabruk, 
Umeå, 
Kalix, 
Morjärv, 
Nynäshamn, 
Molnby, 
Umeå central, 
Gimonäs (Umeå), 
Åby (Norrköping)
, Kristinehamns kommun
, Annedal, 
Örnsköldsvik
, Bro (Stockholm),
 Mölnbo, 
Södertälje, 
Sya (Mjölby kommun), 
Ritorp (Stockholm
), Sollentuna Station, 
Täby kyrkby, 
Lagerlunda, 
Norra Järnvägsgatan (Boden)
, Skogås (Stockholm),Gimonäs, Umeå Åby, Norrköping, Roslagsbanan, Saltsjöbanan och Sundsvall.